Nr sprawy: CC1/2019                                                                            Gostynin, 2019.03.04.

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na remont – modernizację pompowni Centralnej Ciepłowni przy ul. Kolejowej 24 w Gostyninie.

1Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 24, 09-500 Gostynin

Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0000072845; Kapitał Spółki 14.396.700,00 PLN,

Numer identyfikacyjny NIP 775-000-08-06; tel./fax 24 235 28 88,

Strona: www.mpec.wgostyninie.pl Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: 700-1500

2. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. z późniejszymi zmianami Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 132 ust.1 pkt 3 i art. 133 ust.1.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gostyninie sp. z o.o.”

3.Sposób uzyskania SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

4.Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Remont – modernizacja pompowni Centralnej Ciepłowni”.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia określony jest w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia i końcowego odbioru upływa dnia 30.09.2019 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy, spełniają warunki udziału

w postępowaniu omówione w SIWZ:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, a w szczególności posiadają uprawnienia do wytwarzania i modernizacji kotłów wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

4) posiadają wdrożone następujące systemy zarządzania jakością: system zarządzania jakością w zakresie budowy, naprawy, modernizacji kotłowni wodnych, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz system zarządzania jakością w zakresie stosowania wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.

7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:

Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt V specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

8.Informacje na temat wadium.

Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2019r. do godziny 11:00 w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

9. Opis sposobu obliczenia ceny

9.1.   Cenę oferty należy podać w "FORMULARZU OFERTOWYM" oraz w „SZCZEGÓŁOWYM FORMULARZU OFERTOWYM”. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

9.2.   Cenę oferty należy podać za wykonanie całości zadania w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT (% i zł), cenę brutto.

9.3.   Ceny należy podawać w PLN cyfrowo oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert

10.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która będzie spełniać warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.2. Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów spełniająca wszystkie warunki podane w SIWZ.

11. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty

Oferent jest zobowiązany zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z zawartymi w SIWZ wymaganiami.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1. Miejsce składania ofert:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Kolejowej 24, 09-500 Gostynin – sekretariat;

12.2. Termin składania ofert: do dnia 18.03.2019r. do godziny 11.00

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 1 sekretariat

12.4. Termin otwarcia ofert: w dniu 18.03.2019 r. o godz.11.15 .

14.Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

 
ZAŁĄCZNIKI: