Nr sprawy: RS II-III/20                                                                                                                                          Gostynin, 28.05.2020.

OGŁOSZENIE  O   PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na zadania:

RS II/20    - „Modernizacja sieci cieplnej na osiedlu przy ul. Stodólnej od komory zlokalizowanej na dz. 2959/14 do komory zlokalizowanej na dz. 2944/15 wraz z przyłączem do budynku przy ul. Stodólnej 6 w Gostyninie.”

RS III/20 - „Modernizacja sieci cieplnej Dn200 przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie od komory zlokalizowanej na dz. 4002 do komory zlokalizowanej na dz. 3739/17.”

1Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 24, 09-500 Gostynin

Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0000072845; Kapitał Spółki 14.396.700,00 PLN,

Numer identyfikacyjny NIP 775-000-08-06; tel./fax 24 235 28 88,

Strona: www.mpec.wgostyninie.pl Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: 700-1500

2. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. z późniejszymi zmianami Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 132 ust.1 pkt 3 i art. 133 ust.1.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gostyninie sp. z o.o.”

3. Sposób uzyskania SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadań:

RS II/20    - „Modernizacja sieci cieplnej na osiedlu przy ul. Stodólnej od komory zlokalizowanej na dz. 2959/14 do komory zlokalizowanej na dz. 2944/15 wraz z przyłączem do budynku przy ul. Stodólnej 6 w Gostyninie.”

RS III/20 - „Modernizacja sieci cieplnej Dn200 przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie od komory zlokalizowanej na dz. 4002 do komory zlokalizowanej na dz. 3739/17.”

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

Oznaczenie przedmiotu wg CPV: 452311.

Zamówienie jest kompleksowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia

Wymagany  termin realizacji zadań: do 31.08.2020 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentacjami i w wymaganym terminie,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania, których warunki są opisane w art. 24            ust. 1 Ustawy - Prawo zamówieniach publicznych,
  • udzielą co najmniej 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty dotyczące sieci i przyłączy.

7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:

Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt V SIWZ, złożone w trakcie postępowania, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

8. Informacje na temat wadium.

Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.06.2020r. do godziny 09:00 w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

9. Opis sposobu obliczenia ceny

9.1.   Cenę oferty należy podać w "FORMULARZU OFERTOWYM" jako łączną cenę oferty oraz w na poszczególne zadania. Ceny ofertowe są cenami ryczałtowymi.

9.2.   Łączną cenę oferty należy podać za wykonanie całości zadania: cenę netto, podatek VAT (% i zł), cenę brutto.

9.3.   Ceny należy podawać w PLN cyfrowo oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert

10.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ.

10.2. Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów.

11. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty

Oferent jest zobowiązany zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z zawartymi w SIWZ wymaganiami.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1. Miejsce składania ofert:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Kolejowej 24, 09-500 Gostynin – sekretariat;

12.2. Termin składania ofert: do dnia 16.06.2020r. do godziny 10.00

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 1 sekretariat

12.4. Termin otwarcia ofert: w dniu 16.06.2020 r. o godz.10.15 .

13.Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

zał. nr. 1 - SIWZ,

zał. nr. 2 - formularz ofertowy,

zał. nr. 3 - oświadczenia,

zał. nr. 4 - wykaz pracowników,

zał. nr. 5 - wykaz robót,

zał. nr. 6 - projekt umowy,

zał. nr. 7 - warunki techniczne nr. 04,

zał. nr. 8 - warunki techniczne nr. 05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-